Tổng đài tư vấn

Luật sư bảo vệ trong các vụ án Hôn nhân và gia đình

Luật sư bảo vệ trong các vụ án Hôn nhân và gia đình

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục ly hôn:

– Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn:

– Tư vấn thủ tục hoà giải ở cơ sở;

– Tư vấn thủ tục thụ lý đơn yêu cầu ly hôn;

– Tư vấn thủ tục hoà giải tại Toà án;

– Tư vấn các căn cứ cho ly hôn;

– Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

– Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

– Tư vấn về quyền thăm nom con sau ly hôn;

– Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

– Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án.

Trả lời